VILKÅR OG PERSONVERN

Innledning
Denne avtalen inngås mellom Bane NOR som tilbyder av parkering og kunden som bestiller og bruker
av slik bilparkering.
Avtalen omfatter app for betaling av bilparkering. Gratis sykkelparkering i sykkelhotell medfølger.
Avtalen er gyldig fra tidspunktet kunden aksepterer disse vilkårene i appen og betaling er utført.
Avtale for rett til bestilling av bilparkering krever at kunden er en togreisende.
Bane NOR kan automatisk og umiddelbart avslutte avtaler overfor brukere hvor det viser seg at
betaling med registrert betalingskort feiler.
 
Avtaleperiode og oppsigelse
Avtalen er gyldig i tidsrommet som står i avtalen.
Avtalen gjelder for enkeltparkering i tidsrommet 00-24 den aktuelle dagen og kunden er selv
ansvarlig for fornyelse og for å ha gyldig parkeringsavtale til enhver tid.
Sykkelhotellabonnement som er inkludert i bilparkeringen ved Arna stasjon er gyldig i 30 dager.
Kunden må selv aktivere sykkelhotellabonnement i app.
Bane NOR kan med en ukes varsel ved bruk av e-post eller mobil si opp avtalen dersom Bane NOR
slutter å tilby tjenesten, endrer tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke kan opprettholde
tjenesten.
Ved opphør av avtalen opprettholdes p-kundens eventuelle utestående betalingsforpliktelser.
 
Betaling
Avtalen gir kunden rett til å benytte og betale for Bane NORs parkeringstjenester ved bruk av
parkeringsappen.
For produktene kunden kjøper via appen, godtar kunden at registrerte betalingskort belastes med de
til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer.
Bane NOR kan ved bruk av e-post eller mobil til bruker, endre pris på parkeringsavtaler med 14
dagers varsel.
Det er kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret.
Dersom tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det kundens ansvar å sørge for betaling på
annen måte.
Registrering av betalingskort og betaling blir behandlet av Bane NORs underleverandør Epay, som
tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning.
Avbestilling av parkeringsavtale kan gjennomføres kostnadsfritt fram til kl. 18 dagen før oppstart av
parkeringsavtale. Betalt parkeringsavtale refunderes ikke.
Bilparkering - forhåndsbestilt plass (Dagsparkering togreisende)
Parkeringsavtale gjelder kun for valgt stasjon og for valgt dato/tidsperiode. Bekreftelse på bestilling
vil fremgå i appen.
Kunden er ansvarlig for å oppgi riktig registreringsnummer på kjøretøyet i avtalen, og til enhver tid ha
korrekt registreringsnummer knyttet til avtalen.
Avtale om parkering er ikke gyldig på plasser merket med «Korttidsparkering».
Parkeringsavtalen gjelder kun for ett kjøretøy. Det er likevel mulig å legge inn to registreringsnummer
i appen. De registrerte kjøretøyene kan ikke gyldig parkere samtidig uten betaling for ett av
kjøretøyene på annen måte.

Når kunden kjører inn i parkeringsanlegget/området det er bestilt plass, må kunden være
oppmerksom på skilt og rette seg etter skiltet regulering og bestemmelser angitt i
parkeringsforskriften; herunder kan parkering kun skje i tråd med skilting og/eller oppmerking. I åpne
parkeringsanlegg med kamera og uten bom vil kundens parkeringstillatelse være
parkeringsproduktet som er kjøpt i appen. Kjøretøyets registreringsnummer vil bli automatisk lest av
kamera ved inn- og utkjøring til parkeringsområdet. Det er kunden ansvar å påse at det er lagt inn
riktig kjennemerke i appen. Dersom ikke riktig registreringsnummer ble angitt ved bestilling, kan
dette medføre at kunden får en kontrollsanksjon. Alternativt kan kunden bli fakturert for
korttidsparkering. Dette avhenger av den skiltede reguleringen på stedet.
Bane NOR tillater maks åtte gyldige parkeringsavtaler i appen samtidig og det er kun mulig å kjøpe
parkeringsavtale 30 dager fram i tid.
Bane NOR plikter å tilby parkeringsplass til kunder som har forhåndsbooket plass på det aktuelle
stasjonsområdet. Innenfor området skiltet med «Pendlerparkering» kan kunden selv velge hvilken
biloppstillingsplass han/hun ønsker å parkere på. Kunden har ikke rett til å parkere på plass skiltet
med annen regulering. Dersom det ikke skulle være ledig plass på pendlerparkeringen må kunden ta
kontakt med parkeringsoperatøren for å få henvist alternativ plass. Parkering på plass med annen
regulering enn «Pendlerparkering» uten avtale med parkeringsoperatøren kan medføre ileggelse av
kontrollsanksjon.
All bruk av parkeringsplasser skjer på kundens egen risiko.


Manglende betaling og feilparkering


Eidsvoll verk stasjon
Ved Eidsvoll verk blir kunden fakturert etterskuddsvis for parkeringstiden ved innkjøring og parkering
på området uten gyldig elektronisk avtale om bilparkering. Faktura sendes til kjøretøyets registrerte
eier. Informasjon om takster/timepris fremkommer av skilt på parkeringsområdet. Kontrollsanksjon
kan utstedes ved parkering i strid med vilkårene for parkering. Eventuell klage på mottatt faktura
eller ilagt kontrollsanksjon skal rettes til parkeringsselskapet. Informasjon om hvor man skal klage
står på kontrollsanksjonen.

Eidsvoll stasjon og Arna stasjon
Parkeringsselskapet forbeholder seg retten til å ilegge kontrollsanksjon ved manglende betaling,
manglende eller ugyldig avtale eller andre parkeringer i strid med vilkårene for parkering. Eventuell
klage på ilagt kontrollsanksjon skal rettes til parkeringsselskapet. Informasjon om hvor man skal klage
står på kontrollsanksjonen.  

Sykkelhotell (Arna sykkelhotell)
Tilgangen til sykkelhotellet er gyldig ved kjøp av bilparkeringsavtale og er gyldig 30 dager fram i tid.
Du er selv ansvarlig for å låse sykkelen i stativ med egen lås. Bane NOR står ikke ansvarlig for stjålne
sykler.
Sykkelhotellet skal ikke brukes til oppbevaring av andre gjenstander enn sykler og sykkelvogner.
Annet løsøre fjernes uten varsel. Dette inkluderer låser, ladere, bagger og vesker som ikke er festet til
sykler. Bagger og vesker skal ikke stikke ut i ferdselssonen eller hindre parkering på nabostativ.
Sykkelhotellet er et parkeringstilbud for aktive reisende, og skal ikke benyttes til langtidsoppbevaring
av sykler.
Sykler som parkeres lengre enn 1 uke kan bli tydelig merket med varsel om fjerning og deretter
fjernet etter en gitt tid.

Sykkelhotellene er kameraovervåket. Overvåkningen brukes til å bistå i vakthold av sykkelhotellene.


PERSONVERN
Bane NORs bruk av personopplysninger
I Bane NOR tar vi personvern på alvor fordi det handler om vår respekt for deg som kunde.
Behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Bane NOR behandler
kunders personopplysninger i henhold til denne loven.

Behandlingsansvarlig:
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger.
Bane NOR SF, postboks 4350, 2308 Hamar er behandlingsansvarlig.

Behandlingsgrunnlag:
For å kunne behandle personopplysninger må Bane NOR ha et juridisk grunnlag som kalles
behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget for rett til bruk av kundens avgitte personopplysninger
er parkeringsavtalen som er inngått mellom Bane NOR og kunden.)

Formål med behandlingen
Formålet med behandlingen av opplysningene er å levere parkering, og Bane NOR behandler kun de
personopplysningene som er nødvendig for å oppfylle vår del av avtalen og for å kunne dokumentere
at kjøp av parkering er gjort av kunden.
Hvilke personopplysninger må behandles om deg som kunde:

Bane NOR benytter også personopplysninger til statistisk analyse for å tilby et bedreparkeringsprodukt.

Utlevering av personopplysninger til samarbeidspartnere
Bane NOR benytter samarbeidspartnere for å følge opp avtalen om parkering. Bane NOR har avtale
med og deler registrerte opplysninger med:


Lagring og lagringstid

Vi lagrer ikke opplysningene dine lenger og i større grad enn det som er nødvendig. Opplysninger som er nødvendige for kjøpsformål må Bane NOR oppbevare i 2 år. Opplysningene dine slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk.

 
Dine personvernrettigheter som kunde:
Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem.
Kun de ansatte hos Bane NOR og hos Bane NORs samarbeidspartnere som har et direkte ansvar for
oppfølging av avtalen har tilgang til personopplysningene. Dette gjøres for eksempel gjennom
tilgangsstyring, drift av infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll og kameraovervåking.
Informasjonen Bane NOR lagrer om deg skal alltid være korrekt, og du har rett til å be om at
informasjonen endres hvis den er feil.
Alle rettigheter som du ikke selv kan administrere via appen, retter du til Bane NOR på
eposten kundesenter@banenor.no. Endring og sletting av personopplysninger hos våre
samarbeidspartnere, rettes direkte til den aktuelle samarbeidspartner.
Det vises også til Bane NOR sin personvernerklæring som du kan finne på
www.banenor.no/verktoy/personvernerklaring/
Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger.
Mer informasjon om personvern kan du finne på www.datatilsynet.no